Algemene voorwaarden:

(Healing, Reading & Luisterkind Afstemmingen)

 Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen ‘Practice Adora’ en de cliënt.

1.2. De algemene voorwaarden zoals deze zijn toegevoegd aan de website dienen te worden gelezen en geraadpleegd voor aanvraag en/of aanvang van een consult. Indien van deze voorwaarden geen kennis is genomen, vooraf aan een consult, komt dit volledig tot verantwoording van de cliënt en kan ‘Practice Adora’ niet aansprakelijk worden gesteld.

 Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1. ‘Practice Adora’ zal de behandelingen en consulten naar beste inzicht, vermogen en bekwaamheid uitvoeren.

2.2. Als de Luisterkind afstemming, Reading of Healing wordt aangevraagd voor een ander persoon, dient hiervoor toestemming te worden gevraagd aan de betrokkene en hiervan moet een schriftelijk bewijs met handtekening worden overhandigd voor aanvang van het consult. Voor kinderen tot de leeftijd van 10 jaar kan zonder toestemming om advies worden gevraagd, waarbij met respect en inachtneming van hun persoonlijke energetische toestemming zal worden gecommuniceerd op wezensniveau. In geval van scheiding, kan enkel de ouder met voogdij een consult aanvragen voor het kind.

Artikel 3. Verantwoording en Aansprakelijkheid
3.1. Doordat bepaalde diensten, geboden door ‘Practice Adora’, en werkzaamheden buiten de praktijk om, afhankelijk zijn van de beschikbaarheid op oproepbasis, bestaat de kans dat een afspraak op elk willekeurig moment zal worden verzet naar een ander tijdstip of dag. ‘Practice Adora’ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijk financiële, tijd gerelateerde, emotionele of overige consequenties die hiervan het gevolg zijn. Bij het aanvragen van een consult geldt dat de aanvrager op de hoogte is van deze mogelijkheid en zich bewust is dat op elk willekeurig moment een afspraak niet door kan gaan. In overleg wordt gekozen voor een nieuw geschikt moment. Vergoeding of korting zal niet worden verstrekt op grond van deze wijzigingen.

3.2. Bij medische klachten of geestelijke zorgen adviseert ‘Practice Adora’ om vooraf, tijdens en na aanvraag van een consult altijd professioneel advies en hulp in te roepen bij een dokter, specialist, psycholoog of psychiater. Ook bij acute klachten of verergering van symptomen, raad ‘Practice Adora’ aan contact op te nemen met een behandelend arts. Een Reading of Healing is geenszins een vervanging van reguliere medische en professionele zorg, maar werkt als ondersteuning en mogelijke aanvulling op genezing en herstel. ‘Practice Adora’ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het wel of niet raadplegen van professionele adviezen. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

3.3. Professionele zorg en of reeds verkregen medisch advies dient niet te worden veronachtzaamd of vermeden, door informatie verkregen in een consult op Reading of Healing bij ‘Practice Adora’. Dit geldt eveneens voor informatie verkregen via website of overige geschreven of gesproken media-/communicatiemiddelen vanuit ‘Practice Adora’.

3.4. Het effect van een consult in Healing, Reading of Luisterkind afstemming heeft tijd nodig om volledig door te werken en te integreren. Mogelijk ervaar je dat je stemming wat daalt of juist piekt met daarna een daling of dat er fysieke en/of emotionele uitwerkingen zijn, die je aandacht vragen. Hierbij kun je denken aan vermoeidheid, onrust, boosheid, maar ook kou en huidirritaties. Dit zijn normale verschijnselen die voortkomen uit het opwekken en loslaten van oude informatie om ruimte te maken voor je eigen energie en kracht. Bij lang aanhouden van de uitwerkingen adviseert ‘Practice Adora’ contact op te nemen met een behandelend arts, naast advies inwinnen bij de praktijk.
• Indien er onrust opkomt tijdens het consult zelf (face-to-face), kun je dit gewoon aangeven. Ik zal kijken wat er gebeurt en of het vanuit jou of mij komt. In beide gevallen zegt het vaak iets over het thema waarop gelezen of geheeld wordt. Als reader en Healer fungeer je vaak als spiegel voor de cliënt.

3.5. Vanwege het persoonlijke karakter en de mogelijke uitwerkingen van de consulten is het belangrijk dat je een stabiele emotionele en mentale gesteldheid hebt. Consulten en behandelingen dienen in juist perspectief en met nuchter bewustzijn te worden overwogen en beleefd. Als je onder behandeling bent (geweest) van een psychiater of andere professionele hulpverlener en/of gebruikmaakt van medicatie, dien je zelf een verstandige overweging te maken of een consult een juiste optie is. Bij overmatig gebruik van alcohol en/of drugs of bij geestelijke problematiek van omvangrijke of kritieke aard, kan een consult niet worden aangevraagd, voordat de situatie stabiel en onder controle is. In dit geval adviseert ‘Practice Adora’ allereerst een behandeling te starten bij een gespecialiseerde hulpverlener.

3.6. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling of consult, tijdig aan ‘Practice Adora worden medegedeeld.

3.7. ‘Practice Adora’ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fysieke, psychische, emotionele of (im)materiële schade of diefstal ontstaan voor, tijdens of na consulten en/of op heen- of terugreis.

3.8. Garanties over het verloop van het bewustwordingsproces op lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau kunnen niet worden gegeven. Eigen inzet, openheid, en motivatie spelen een doorslaggevende rol. Alles wat aan informatie over mogelijke ontwikkelingen en veranderingen wordt gegeven, kunnen daarom niet als leidend worden genomen. Het kan zich nog blijvend in alle richtingen ontwikkelen; daar ligt je eigen verantwoordelijkheid. Naar eigen inzicht kunnen adviezen als richtlijnen worden gezien, maar kunnen eveneens naar wens worden genegeerd of afgewezen.

3.9. ‘Practice Adora’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, noch door een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 Artikel 4. Beëindiging
4.1. Indien bij vermoeden van drank- en/of drugsgebruik of instabiele geestelijke gesteldheid, de cliënt wenst niet de verzochte informatie omtrent de fysieke of geestelijke gesteldheid te verstrekken, is ‘Practice Adora’ gerechtigd om ieder consult of behandeling stop te zetten of te beëindigen. ‘Practice Adora’ behoudt zich ten alle tijden het recht om de overeenkomst te ontbinden. Tijd en inzet zullen alsnog in rekening worden gebracht als het consult reeds is aangevangen of binnen de geldende tijdsperiode van 24 uur voor aanvang van het consult valt (zie voorwaarde in artikel 7.1).

4.2. Bij wangedrag van de klant wordt een consult stopgezet. Onder wangedrag wordt gezien lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag, seksuele intimidatie en zowel mondeling als lichamelijk respectloos gedrag.

4.3. ‘Practice Adora’ behoudt haar het recht om zelf te bepalen aan wie een consult zal worden verstrekt. Als, ongeacht de reden, het niet goed voelt om iemand als cliënt te ontvangen, zal er geen afspraak worden gemaakt, of deze alsnog kunnen worden beëindigd. Hiervoor geldt geen restitutie of compensatie van het verschuldigde bedrag, zoals bepaald in deze algemenen voorwaarden.

Artikel 5. Geheimhouding
5.1. ‘Practice Adora’ verstrekt geen informatie uit consulten aan derden. Als blijkt dat het in het belang is van de cliënt, zal enkel in overleg en met toestemming van de cliënt, en/of ouder of zorgdrager van de cliënt in geval van een minderjarige, informatie worden gedeeld met derden. Voor gebruik van informatie, voorkomend uit een consult, voor anoniem verslag in teksten voor publiciteitsdoeleinden, op website of in artikelen of boekvorm, zal eveneens vooraf toestemming gevraagd worden aan de cliënt en de mate van uitvoering worden overlegd.

5.2. De cliënt bepaalt zelf wat hij/zij doet met de informatie die uit een consult ontvangen wordt. Voor gebruik op publieke media, zoals bv. in artikelen of plaatsing op een website, dient echter eerst toestemming te worden gevraagd bij ‘Practice Adora’. Zonder goedkeuring kan hiertoe niet worden overgegaan. Vertrouwelijke informatie verstrekt in interactie met ‘Practice Adora’ over de praktijk, dient bovendien als dusdanig behandeld te worden en mag niet worden gedeeld met derden.

Artikel 6. Betalingswijzen en voorwaarden
6.1. De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk binnen de gestelde termijn zoals vermeld op de factuur of anders overeengekomen.

6.2. De geldende tarieven staan vermeld op www.practiceadora.com en worden op verzoek aan cliënt toegezonden. Bedragen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

6.3. Ben je aantoonbaar minder daadkrachtig, dan zijn de kosten in overleg.

6.4. Voor Healing consulten in de praktijk geldt dat betaling contant geschiedt na afloop van het consult. Voor consulten (Healing/Reading/Luisterkind Afstemming) op afstand geldt een vooruitbetaling via onderstaand bankrekeningnummer. Het consult zal plaatsvinden na bijschrijven van het geld op de rekening. Hiervoor geldt doorgaans een periode van ten minste 2 werkdagen. De afspraak of het schriftelijk consult zal na deze periode plaatsvinden, waarbij datum van afspraak of periode waarin het schriftelijk consult zal worden toegezonden in overleg zal zijn met de cliënt. Doorgaans zal dit uiterlijk twee weken na betaling plaatsvinden.

• Vooruitbetaling kan via bankoverschrijving naar Bankrekeningnummer:
Rabobank NL71 RABO 0163 6934 55 ter attentie van Practice Adora.
Vermeld bij je betaling altijd je voor- en achternaam en het type consult.
6.5. Er is geen mogelijkheid tot declaratie van een Healing of Reading bij een zorgverzekeraar.

6.6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. ‘Practice Adora’ is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

 Artikel 7. Annulering
7.1
• Bij niet verschijnen op het consult, verhindering en annulering, dien je 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht en zal het voltallige bedrag (100%) moeten worden voldaan.
• Bij aantoonbare overmacht zal hierin een uitzondering worden gemaakt.
• Bij directe vervanging voor het consult, zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
• Het doorgeven kan telefonisch, per e-mail of sms.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy
8.1 Practice Adora beroept zich tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Practice Adora zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van cliënt (volwassen of kind), in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op website www.practiceadora.com is een privacyverklaring toegevoegd, waarin dit staat omschreven.

Artikel 9. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1 Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen in overweging worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van ‘Practice Adora’ van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet tijdens of direct na afloop van het consult ‘Practice Adora’ schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

9.3 Practice Adora heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

9.4 Cliënten van Practice Adora kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.

9.5 De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.practiceadora.com. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.

 Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden vanaf 2014 en laatst gewijzigd per 15-05-2018 in licht van AVG-wetgeving, van start per 25 mei 2018. Deze voorwaarden kunnen tussentijds aanvullend gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van ‘Practice Adora’.