Elk gezinslid vervult een rol

Waarvoor vormen jullie samen een gezin?

AFSTEMMING OP FAMILIEVERBOND

Een gezin is een vorm van samenleven met al dan niet verwante personen, die samen een sociale eenheid vormen. Vaak ontstaan er duurzame en affectieve banden, waardoor je elkaar onderling steun en zorg verleent. Een gezin bestaat vaak uit een twee generaties met verwantschapsbanden. Uiteraard zijn ook dieren dierbare leden binnen het gezinsleven. Elk individueel gezinslid brengt unieke kwaliteiten, wensen, behoeften en karaktereigenschappen mee voor de vorming van een onderlinge dynamiek. Heb je je wel eens afgevraagd welke match en overeenkomsten jullie hebben samengebracht? Welk gedeeld thema zorgde voor wederzijdse aantrekkingskracht en de keuze – op bewust of onbewust niveau – om samen een gezin te vormen? Bij een Luisterkind Afstemming op Familieverbond wordt gekeken juist naar deze onderliggende tendens. Om te ontdekken waar jullie op één lijn liggen en waar er mogelijk nog uitdagingen liggen. Een unieke kans om jouw gezin onder de loep te leggen.

Wat is een Luisterkind Afstemming op Familieverbond

Een Luisterkind Afstemming op Familieverbond is anders dan een gebruikelijke afstemming. Namelijk in deze afstemming zijn alle leden van het huidige gezin betrokken. Ik stem niet op elk individuele gezinsleden af, maar op het hele gezin als geheel. De energieën van elk gezinslid worden tegelijkertijd meegenomen in de afstemming en vormen zich tot een enkele energie waarop gelezen wordt. Zo komt de dynamiek duidelijk naar voren en spreekt het gezin als één geheel. Duidelijk wordt welke connecties gezinsleden onderling met elkaar hebben en welke boodschappen nodig zijn om een samenhorend geheel te vormen. Hoe ervaart iedereen het gezinsleven en wat is er nodig om een stabiele eenheid te zijn? Zodat ieder gezinslid tot zijn of haar recht komt en kan floreren in de eigen ontwikkeling. Het gezin spreekt als één persoon en geeft aan waar het nog aan schort of wat juist onderling bindt.

Waarom een Familieverbond-afstemming aanvragen?

Een Luisterkind Familieverbond Afstemming is een uitstekende manier om inzicht te krijgen in situaties die spelen binnen het gezin. Het verklaart onverklaarbare reacties onderling tussen gezinsleden, doordat de dynamiek naar voren komt. Zeker wanneer een bepaalde weerstand voelbaar is of gezinsleden begrijpen elkaar minder goed, kan dit leiden tot spanningen en onbegrip. Een afstemming verzoekt om antwoorden over het waarom dit tot stand komt en wat er nodig is om de banden gezond, warm en stabiel te krijgen. Een afstemming kijkt naar wat gezinsleden van elkaar nodig hebben en welke lessen er onderling van elkaar te leren zijn. Ieder gezinslid vervult namelijk een unieke rol die bijdraagt aan het individuele ontwikkelingsproces. Het gezinsleven vormt de basis voor hoe kinderen zich ontwikkelen en in het leven kunnen staan zodra ze volwassen zijn. Een stabiele, vertrouwde band is daarom essentieel voor de kwaliteit van leven.

Wie vormen een gezin?

In een Luisterkind Afstemming op Familieverbond stem ik af op gezinsleden die in de huidige situatie een gezin vormen en een groot gedeelte van de tijd bij elkaar wonen. Gezinsleden die eerder onderdeel waren van het gezin – maar nu niet meer grotendeels thuis wonen – worden niet in de afstemming meegenomen.

Wel worden meegenomen:

 • Scheiding – Kinderen die gedeeltelijk bij een andere ouder wonen, maar wel regelmatig bij jou verblijft, na een scheiding.
 • Scheiding – Een kind kan in twee afzonderlijke afstemmingen worden meegenomen, wanneer het in beide gezinnen verblijft.
 • Een samengesteld gezin – Een gezin met nieuwe partner en wederzijdse kinderen, die gezamenlijk wonen vormen een nieuwe eenheid. Eerdere partners en uit huis wonende kinderen worden echter niet meegenomen in een afstemming.
 • Adoptie – een adoptiekind is onderdeel van de nieuwe gezinsvorming, die wordt meegenomen in de afstemming.
 • Pleegzorg/ Tijdelijke zorg – Een kind dat in pleegzorg aan jouw gezin is toevertrouwd, is onderdeel van Familieverbond. Het kind dient wel minimaal 3 maanden bij het pleeggezin woonachtig te zijn of regelmatig in het gezin te verblijven en overnachten.
 • Speciale omstandigheden – Een overleden kind of kind dat zich in de toekomst bij het gezin wenst te voegen, kan in de afstemming worden benoemd.
 • Koppel zonder kinderen – Hierop kan ook worden afgestemd, al zal de dynamiek dan anders zijn.
 • Huisdieren – Dieren zijn onderdeel van het gezinsleven en worden ook in de afstemming meegenomen.
Familie

Photo: Anastasiya Gepp at Pexels

Bij een Luisterkind Afstemming op Familieverbond stem ik af op alle gezinsleden tegelijkertijd. Hierbij wordt niet individueel met elk afzonderlijk gezinslid apart gesproken. Het gaat om de energie van het gezin als geheel. Voor elk gezinslid van 10 jaar of ouder wordt toestemming voor de afstemming gevraagd.

Voorbeeld vragen voor afstemming

Wanneer je een Luisterkind Afstemming op Familieverbond aanvraagt, kun je vragen meesturen die in de afstemming worden meegenomen. Deze vragen dienen betrekking te hebben op het gezin als geheel, niet op elk individueel gezinslid.

Enkele voorbeelden van vragen kunnen zijn:

 • Waardoor komt het dat we regelmatig ruzie hebben en niet met elkaar overweg kunnen?
 • Wat heeft veroorzaakt dat er een scheiding binnen het gezin is ontstaan, waarbij het ene kind meer trekt naar de ene ouder en het andere kind meer naar mij?
 • Waardoor voelen we ons geen eenheid en zitten we allemaal op ons eigen eilandje, als eenlingen?
 • Wat is de reden dat wij bij elkaar zijn gekomen als gezin?
 • Welke lessen kunnen we van elkaar leren en wat kan gedaan worden om nader tot elkaar te komen?

Wat maakt ons zo sterk als gezinseenheid en waar liggen nog uitdagingen?

Aanvragen van een afstemming

Een Afstemming volgens de Luisterkind Methode op Familieverbond wordt heel eenvoudig aangevraagd. Vul hiervoor het afspraakformulier in of mail me direct te sturen via info@practiceadora.com. Je ontvangt dan een begeleidend schrijven met meer informatie over wat je van de afstemming kunt verwachten en wat ik nodig heb om goed op jouw gezin af te stemmen. Binnen 14 dagen krijg je de afstemming dan toegezonden, met antwoord op (een deel van) de gestelde vragen. In de afstemming komt altijd informatie naar voren wat op dat moment het meest noodzakelijk is om te horen.

Photo Header: Dasha Halepova at Pexels

Vraag hier jouw Afstemming op Familieverbond aan. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op!

8 + 5 =

We gaan zorgvuldig met jouw gegevens om, zoals vermeld in ons privacybeleid.